Veri Madenciliği : Özellik Seçimi için Temel Bileşenler Analizi (PCA)

Veri Madenciliği:  Boyutun Laneti yazısında belirttiğimiz gibi gerçek hayatta verideki özellikler genelde birbiri ile ilişkilidir. Örneğin, resimler üzerinde bir sınıflandırma yapacağımız zaman piksellerin r (kırmızı),g (green),b (blue) değerlerini kullanmak isteriz. Fakat kırmızı ışığa çok duyarlı olan kameralar bile biraz mavi ve biraz yeşil yakalar. Aynı şekilde, mavi ve yeşile duyarlı olanlar belli oranda kırmızı ışık yakalar. Dolayısıyla, kırmızı özelliğini veri setinden silmek, biraz mav ive yeşil verininide silinmesi demektir.

Özellikleri versetinden silmeden önce, özellikler tamamen ilişkisiz olacak şekilde başka bir boyuta transfer edilmelidir.

Örneğin, sol üstteki verisetinde (D olsun) köşede belirtilen korelasyon matrisi ile x ve y koordinantları birbiri ile ilişkilidir. Kovaryans Matrisi yazısında belirtildiği gibi kovaryans matrisi , ilişikisiz bir veri üzerinde döndürme ve ölçekleme fonksiyonları olarak parçalanabilir ve Korelasyon matrisin eigen vektörleri (V olsun) döndürme operatörü olarak tanımlanır. Sağ alttaki veriseti gibi (D’) ilişkisiz hale getirilebilir. Bu da Kovaryans matris ile eigen Vektörün çarpılması ile elde  edilir. 
D’ = V.D

Böylece D’ verisinde x’ ve y’ koordinantları ilişkisizdir. Birinin silinmesi diğerini etkilemez. Daha sonra eigen vektörler sayesinde veri eski haline dönüştrülebilir.

 

 

 

PCA en ilginç özelliğin en geniş varyansa ve yayılıma sahip olan olduğunu kabul eder. Bu enformasyon teorisine dayanır: geniş varyanslı özellik , o özellik için entropi’nin fazla olması bu da o özellikte bilginin fazla olması anlamındadır. Büyük eigen vektörler veriyi temsil ederken, küçük eigen vektörler, “noise” temsil eder. Büyük eigen vektörlere de “temel bileşen” adı verilir.  PCA ile boyu azaltma tekniği, veriyi kovaryans matirisinin en büyük eigen vektörü üzerine yansıtarak olur.

Verinin ilişkisiz özelliklerini bulmaktan vazgeçelim. Veriyi, verinin içinde bir alt uzaya yansıtmak isteyelim. Tabiki bu yansıtmayı yaparken, gerçek veri noktaları ile yansıtılmışlar arasındaki uzaklıkların minimize edilmesi, yani verimiz için hata payının en az hale getirilmesi hedeflenmelidir. Buna küçük kareler yöntemi denir.

Verileri alt uzaya yansıtacak en optimal vektör yine orjinal verinin kovaryans matirisinin en büyük eigen vektörü çıkar 🙂

Hadi hayırlı olsun yine döndük dolaştık olsun temel bileşeni bulduk 🙂

PCA Uygulaması

Bir yüz tanıma uygulaması için, bir dizi fotoğraf öğrenme verisi olarak sisteme verilir. Bir fotograftaki her pikselin parlaklığı özellik olarak alınabilir. Eğer her bir resim 32×32 ise 1024 boyutlu bir matrisimiz olur. Bir resim ile öğrenme dizisi içindeki resimlerim tek tek benzerliklerini hesaplamak, bu 1024 boyut üzerinden yapılır. Fakat uzaklık metrikleri bu yüksek boyutlarda etkisini kaybeder ve sağlıklı sonuçlar döndürmez, yani sınıflandırmada başarılı olunmaz. Boyut düşürmek için PCA uygulanır ise, istenilen sayıda temel bileşen alınarak, her 1024 -boyutlu eigenvektörler tekrar 32×32 resimlere dönüştürülebilir. Öğrenme setindeki diğer resimler bu eigenvektörlerden elde edilen resimlerin belli oranlarda katsayılar ile çarpılıp toplanması ile yani onların lineer kombinasyonundan oluşmaktaadır. İşte bu elde edilen resimler, veriseti içindeki resimlerdeki en bilgilendirici, tanımlayıcı bölgeleri gösteren resimlerdir.

Geriye kalan bir sorud aşu ki acaba kaç tane eigenvektör seçmeliyiz?  Fazla eigenvektör seçmek, overfitting denilen veriye çok benzeme durumu oluştururken, az seçmek de tanımlayıcı bilgi kaybına sebep olabilir. Bunun için net bir cevap yoktur fakat, çapraz validasyon yöntemi (cross-validation) parametre seçimi için kullanılabilir. Diğer yandan, seçilen eigen vektörler ile orjinal verideki varyansın ne kadarı açıklanabiliyor bunu gözlemlemeli. Bu da alınan eigen değerlerin tüm eigen değerlere bölünmesi ile bulunur.

PCA ile boyut azaltmanın tarifini veriyorum

 • Veriyi orijin’e taşı
 • Normalize et
 • Eigen vektörlerini bul. Bunun için SVD en çok kullanılan yöntemdir.
 • Veriyi en büyük eigen vektör üzerine yansıt. V en büyük eigenvektöri içeren matrs olsun. D orjinal veri matrisi olsun. D’=transpose(V).D . V içinden N tanesini seçmiş olalım, bunlara karşılık gelen eigen değerler de ei’ler olsun. Bu durumda orjinal verinin ne kadarını temsil ediyoruz, Tüm ei’lerin, seçilen ei’ler oranına bakarak görebiliriz.

pca

3,117 total views, 1 views today

Veri Madenciliği: Boyutun Laneti

Bu yazıda “Curse of Dimensionality” olarak bilenen boyutun laneti ve bu laneti bertaraf edebilecek tekniklerden bahsedeceğiz. Sonrasında boyut değil de verinin kendisini nasıl azaltabiliriz bundan bahsedelim.

Curse of Dimensionality – Yüksek Boyut Laneti

Veri analizinde bir çok şeye lanet ederiz aslında ama o lanetlerden en derinden olanı da boyuta gelir. Biz verilerimizi temsil ederken nitelikler belirliyoruz. Diyoruz ki metinleri tek tek kelimeler ile ifade ediyoruz. Resimleri tek tek pikseller ile ifade ediyoruz. Bu durumda nitelikler örneklerden fazlaca olmakta ve bu da bu laneti getirmekte.

20×20 alana el yazısıyla yazılmış sayıları düşünelim. 20×20 alanı temsil edebilmek için toplam 400 piksel olmalı ve bu piksellerin herbiri bir boyuttur. Biraz dikkatli düşünürsek, aslında sayıları 20×20 ‘lik alana el yazısıyla yazmak için 400 pikselin çok az bir kısmını kullanıyoruz. Genelde hep aynı kısımlar beyaz kalıyor. Eğer ki 20×20’lik alan üzerinde random bir resim üretilse soldaki şekil gibi bir şekil elde ederiz, ki random üretilen resimler arasında bir sayı ihtimali oldukça azdır. Aslında 400 pikselin bu 20×20 alanda sayıları temsil etmesi çok da etkili bir kullanım değildir yani verinin bu kadar boyutlu olmasına gerek yoktur.

pca1

Örneğin bir boyutlu ve 3 farklı sınıf içeren veri, 1 boyutlu uzayda ise uzay 3 bölgeye ayrılarak bölgeye düşen veri miktarı ölçülür. 2 boyutlu uzayda ise uzay 9 bölgeye ayrılarak bölgeye düşen veri miktarı ölçülür. 3 boyutlu uzayda 27 bölgeye ayrılarak bölgeye düşen veri miktarı ölçülür. Veri miktarı az ve boyutta yüksek ise çoğu bölgeye hiç veri düşmez. Bir çıkarım da yapılamaz. İşte bu da boyutun lanetidir.

pca2

 

 

 

Curse of Dimensionality ile Başa çıkma yöntemleri:

 1. Verinin konu alanı göz önüne alınarak bazı niteliklerden önemli olanları özellik olarak belirlenebilir ve veriyi temsilen o özellikler (feature) kullanılır.
 2. Boyutlar üzerinde bazı kabuller kurabiliriz.

AMAÇ: Veriyi daha az değişkenle temsil edebilmek tabiki verinin yapısını bozmadan.

İki temel yöntem var:

 1. Özellik Seçme (Feature Selection): verinin sınıfını iyi tahmin eden özellikleri seçmek. Örneğin, Information Gain iyi bir değerdir özellik seçmek için.
 2. Özelik Çıkartma (Feature Extraction): Tamamen yeni bir özellik seti oluşturmak demektir. Bu özellik seti, tüm verilerin bir fonksiyonudur. Özellik seti içerisindeki özelliklerin lineer kombinasyonu diğer verileri elde etmek için kullanılır.

Özellik Seçme (Feature Selection) Teknikleri

 1. Nitelik Altkümesi Seçimi (Attribute Subset Selection): Verilerin dağılımını çok bozmadan genel gereksiz niteliklerin atılmasıdır. İstatistiksel yöntemler kullanılır.
 •  Best-Single Attribute: En iyi nitelik seçilir diğerlerinden bağımsız olarak. Örneğin karar ağacında “önemlilik (significance)” değerine göre information gain hesaplanır ve iyi nitelik olarak alma kararı verilir.
 • Best Step-Wise: Önce en iyi nitelik seçilir. Sonra diğerleri buna bağlı seçilir.Ör: Karar ağacı
 • Setp-wise: tekrarlı olarak en kötü niteliği siler. Ör: Karar ağacı prunning.
 • Diğer bazı heuristic metotlar: Forward Selection, Backward Selection, Decision Tree Induction gibi.

2- Regresyon ve Log-Linear Model: Veriye yaklaşmayı sağlar.

 • Regresyon : Veri düz bir doğru üzerinde modellenir. y= mx+b . m ve b least square method denilen en küçük kareler yöntemi ile bulunur.
 • Log-Lineer
 • Dağınık veride kullanılabilir.
 • Regresyon çarpık veride daha iyi sonuç verir. Fakat fazla boyutlu veride uygulamak pahalidır.

3-  Histogram

 • Eşit aralıklı
 • Eşit sıklıklı yöntemlerini kullanarak veriyi parçalara bölerek ayrıştırır.

4- Kümeleme (Clustering): Kümelenmiş veriler için, küme içinden bir temsilci gerçek veriler yerine kullanılarak boyut azaltımı yapılabilir.

5- Örnekleme (Sampling)

 

Eğer verideki özellikler istatistiksel olarak birbirinden bağımsız ise, özellik seçme yöntemleri ile en az ayırıcı (discriminative) olan özellikler elenerek boyut azaltılabilir. Ama gerçek hayattabu pek de mümkğn değildir, genelde bir özellik birden fazla değişkene bağlı olabilir ve onlardan birinin elenmesi, ciddi veri kaybına neden olabilir. Buna çözüm olarak verilerin yapısını bozmadan özellik çıkartma teknikleri tercih edilebilir.

Özellik Çıkartma (Feature Extraction) Teknikleri – Boyut Azaltma (Dimensionality Reduction) Teknikleri

 1. Wavelet Transformation : Wavelet transformation X vektörünü alır Wavelet baş katsayıları ile sayısal olarak başka bir vektöre dönüştürür. Vektörün güçlü olan Wavelet katsayılarını içeren kısmı alınıp diğerleri atılabilir, böylece boyut azaltılabilir.
 2. Principle Component Analysis (PCA): n boyutlu veri içinde k <n olacak şekilde ortagonal vektorler arar ve bunları veriyi temsil etmek için kullanır. Diğer vektörler ortagonal vektörlerin lineer kombinasyonu şekilde yazılabileceğinden bu vektorlere “temel bileşen (principle components)” denir. Bu komponentler önem sırasına göre sıralanıp, en zayıf olanlardan elenerek boyut azaltımına gidilebililir. Önem sırası, verinin vektörler üzerine izdüşümünün varyansı göz önüne alınarak bulunur. Varyans ne kadar yüksekse vektör o kadar güçlüdür. Kovaryans matrisi PCA bulmak için kullanılır. Kovaryans’ın anlamı: iki değişkenin birlikte ne kadar değiştiğinin ölçümüdür. Kovaryans matrisi ile verideki herhangi bir vektörü çarptığımızda, belli bir vektöre doğru yakınlaşır ve belli bir noktadan sonra sabit kalır. İşte o yakınlaşılan vektör aslında veri izdüşümlerinin varyansının en fazla olduğu vektördür, bu bir eigenvektördür. Eigendeğeri en yüksek olan vektör PCA’lardan bir tanesidir. det(E-&I)=0  ile eigendegerler (&) bulunur. Ee=&e ‘den ile de e (eigenvektor) bulunur. Eigenvektörler bulunduktan sonra veriyi bu vektörler üzerine izdüşümünü alınır. Eigendegerler, baglı oldugu eigenvektorlerin varyansın ne kadarını açıkladığının büyüklüğüdür. en büyük eigendegere sahip olan ilk m Eigenvektor, total varyansın %…sını acıklayacak şekilde şeçilir. (genelde %90 veya %95).

PCA yöntemi

 • Sıralı veya sırasız veriye uygulanabilir.
 • Dağınık ve çarpık veride kullanılabilir.
 • Dağınık veri de Wavelet yönteminden daha iyidir.

Yöntemi kısaca tekrar edersek: Birbiriyle ilişkili (correlated hi-data) var diyelim. Bu veri origin’e çekilir. (0,0) noktası orta noktası olacak şekilde. Varyansın en yüksek olduğu boyut bulunur. Burdan kovaryans matrisi bulunur ve bunun yardımıyla eigendeger ve vektorler bulunur. varyansı belirlenen kesim noktası (threshold) kadar açıklayacak ilk m eigenvektor seçilir. Bu eigenvektörler üzerine verinin izdüşümüm alınır. böylece veri daha az boyutlu veri haline gelmiş olur.
pca_example

pca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCpca4A dağılımların lineer düzlemlerde olduğunu varsayar. Non-linear dağılımlarda başarılı olamaz. Veri düz bir çizgi boyunca ve ya bir düzlem boyunca dağılmıyor ise, PCA çalışmaz.

 Sınıflandırma için PCA ve LDA (Linear Discriminant Analysis)

PCpca5A sınıf etiketini göz önüne almaz. Veriyi daha fazla temsil edebilmek için varyans çok olacak şekilde boyutunu azaltmaya çalışır. Başka bir doğru üzerine izdüşüm alındığında sınıfları ayrıştırmak daha kolay olabilir. Bu yönteme de LDA (Linear Disciriminant Analysis) denir. Mantık olarak çok PCA ile benzerdir. Öyle bir doğru bulunur ki iz düşümdeki sınıf ayrımı en yüksek olur. Sınıflandırmayı kolaylaştıracak şekilde veri boyutunu düşürmeye çalışır. Yandaki resimde kırmızı çizgi üzerine olan izdüşüm sınıfların ayırımı kolaylaştırmıştır.

pca6Ortalamaları farklı olan sınıflar için yukardaki şekil gibi izdüşümde ayrılma gerçekleşebilir. Fakat varyanları farklı ise LDA iyi sonuç veremez. Yani ortalamaları aynı olan iki farklı sınıf verileri için LDA doğrusu sınıflandırma için yardımcı olmaz. PCA daha iyi sonuç verir.  Ayrıca LDA dağılımları normal dağılım olarak varsayar.

Kaynaklar:

http://www.visiondummy.com/2014/04/curse-dimensionality-affect-classification/

417,999 total views, 1 views today

Kovaryans Matrisi

Kovaryans matrisi her bir değişkenin birbirleri ile  ilişkilerini anlatan simetrik bir matristir. Kovaryan birlikte hareket etmek anlamındadır. Matriste verilerin birbirlerine göre nasıl hareket ettiklerini göstermektedir.

Aşağıda 3 değişken için tanımlanmış kovaryans matrisi olsun.

300 400 200

400 100  0

200  0  400

Kovaryans matrisinin köşegenindeki sayılar her bir değişkenin varyansı ile aynıdır. Yani örnekler için en çok varyansa sahip olan 3. örnektir. Yani 3. örnektedeki veriler arasındaki ortalamadan sapma durumu, diğerlerinden daha fazladır.

Diğerleri ise kovaryans değerleridir. Örneğin, 2.örnek ile 3.örnek arasındaki kovaryans 0 çıkmıştır. Yani 2. örnekteki verilere bakılarak 3 örnekteki veriler  hakkında bir tahmin yapılamaz. 1.örnek ile 2.örnek arasındaki kovaryans,1.örnek ile 3.örnek arasındaki kovaryansın iki katı olduğundan, 2. örneğe bakarak – 3. örneğe nazaran – 1. örnek hakkında daha iyi bir tahmin yapılabilir. Kovaryans değerler arasındaki mesafeyi ve yönü göz önüne alır. Yani iki değer arasında farkın 10 olması veya 40 olması farklı kovaryans değerlerini işaret eder.

Lineer Dönüştürme

Herhangi bir data D, bir lineer dönüşüm ile D’ haline getirilebilir. Bu dönüşüm döndürme ve ölçekleme işlemleri ile yapılır. Yanı soldaki data lineer dönüşüm ile sağdaki hale getirilebilir. T bir lineer dönüşüm matrisi olsun.

T = RotatingMatrix(R).ScalingMatrix(S)     ve   Data= T.D’

 

 

 

 

 

Ölçekleme Matrisi eigen vektörler (v) ile yapılır. Dv = £.v ,    (£ eigendeğer)

 

Bir verinin kovaryan matrisi de döndürme ve ölçekleme olarak iki farklı matrise ayrıştırılabilir.

Kovaryans Matris = V.L.V’

V: Döndürme matrisi – Kolonları eigenvektörlerin oluşturduğu matris , V’: V’nin tersi

Kök (L): Ölçekleme Matrisi – Diagonal değerleri eigen değerlerden oluşan matris

Son Söz: Kovaryans matrisi verinin döndürülüp ölçeklenmiş bir lineer transformasyonunu ifade eder. En büyük eigen değere sahip eigen vektör varyansın çok olduğu yönü belirler.

Kaynak: http://www.visiondummy.com/2014/04/geometric-interpretation-covariance-matrix/

3,972 total views, 1 views today

Veri Madenciliği 1

dataVeri Madenciliği temelde iki amaç için kullanılır:

1- Tanımlayıcı (descriptive)

2- Tahmin Edici (predictive)

 

 

 

Veri Mandeciliği ile yapabilecekleri söyle listeleyebiliriz:

1- Karakterizyasyon (characterization): özelliklerin genel karakterizasyonu özetler.

2- Ayrımcılık (Discrimination): Özellikler arasındaki ayrımı ortaya koyar.

3- Sık tekrar eden desenler (frequent patterns): hangi özelliklerin bir arada var olduğunu ortaya koyar. Alışveriş sepeti analizi (market-basket analysis) gibi, hangi ürünlerin hangileri ile birlikte satıldığı gibi analizler yapılabilir.

4-  İlişkilendirme (association) : hangi özelliklerin hangileriyle daha ilişkili olduğunu ortaya koyar. E-ticaret sitelerinde ürün tavsiye etme sistemleri bu yöntem ile geliştirilebilir.

5- Regresyon (regression): sürekli bir fonksiyon modeli veya tahmini yapabilir.

6- Kümeleme (Clustering): Bir grup veriyi bir araya getirebilir, o küme için etiket üretebilir. Bir sitenin kullanıcılarını profilleri üzerinden kümeleme algoritmaları yardımı ile birbirine benzeyenler birarada gruplanabilir.

7- Sıradışılılık Analizi (Outlier Analysis): Nadir olan noktalar, sıradan bir nokta olmaktan daha ilginç bir şey olabilir. Kredi kartı sahtekarlığı tesbiti, ağ saldırısı tesbiti gibi uygulamaları

dm

 

 

 

 

kdd

1,795 total views, 1 views today

Kovaryans , Korelasyon , Regresyon

İki değişken “birlikte” nasıl davranıyor? Kovaryans, Korelasyon ve lineer regresyon bu soruya cevap olacak istatistiksel yöntemlerdir.

Korelasyon değişkenlerin hareket yönünü ve ilişkinin güçlülüğünü gösterirken, kovaryans iki değişkenin birbirine ne kadar benzerlikte hareket ettiğini gösterir.

Verimizi Scaterplot ile gösterdiğimizde x koordinatı bir değişkeni y ise diğerini gösterir. Grafikte nasıl bir desen görüyoruz? Bir doğruyu mu takip ediyor yoksa bir eğriyi mi? Eğer aşağıdaki ilk iki şekil gibi bir doğruyu takip ediyor ise burada korelasyondan bahsedebiliriz. İlk iki şekilde gösterilen veriler için Korelasyon vardır deriz. 3. şekil için ise korelasyon yoktur deriz. Korelasyon sadece lineer ilişkiler için kullanılır.

 

Değişkenler arasında korelasyon olmasa bile aralarında farklı bir ilişki olabilir.
nonlinear rel

 

 

 

 

 

Eğer korelasyon var ise, bu şu demektir: bir değişken artar/azalır iken diğeri de artıyor/azalıyor! İşte bu birlikte değişim “kovaryans” ile ölçülür. Kovaryans  birlikte değişmek anlamındadır ve değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü analiz etmek için kullanılır.

Kovaryans formülü sonucu hesaplanan değer pozitif ise pozitif bir ilişki olduğu anlamına gelir, negatif ise negatif bir ilişki olduğu anlamındadır. Kovaryans değerinin büyüklüğü bir anlam ifade etmez, tamamen veriye bağlı olarak değişir.

Kovaryans vs. Korelasyon

 • Kovaryans iki değişken arasındaki yönü belirler. +, – ya da 0 olabilir.
 • Hesaplanan Kovaryans değeri için üst-alt sınırı yoktur, tamamen verisetindeki değerlere bağlıdır.
 • Korelasyon iki değişken arasındaki yön ve ilişkinin güçlülüğünü belirler.
 • Korelasyon, kovaryansın standartlaştırılmış halidir. Her zaman (-1,+1) aralığındadır.
 • Korelasyon Neden-Sonuç ilişkisi belirlemez! Örneğin, dondurma tüketimi ile suç oranlarının artılı arasında bir korelasyon bulunabilir. Fakat, dondurma tüketimi artışı ile şuç oranları artar diyemeyiz. Bunun altında yatan farklı bir neden, örneğin sıcaklıkların artması olabilir.
 • Korelasyonun yüksek olması bunun istatistiksel olarak geçerli olduğunu göstermez. Veri setinin büyüklüğüne göre bu test edilmelidir.

n: örneklem sayısı olsun. Korelasyon katsayısı = r = kovaryans (x,y)/std(x)*std(y)

Eğer | r |>= 2/kök(n) ise, gerçekten x ve y arasında bir ilişki olduğunu söyletebiliriz.

Regresyon

 • y=b0+b1x+e , x: bağımsız değişken , y: bağımlı değişken , e: hata
 • En küçük kareler yöntemi ile hata en az olacak şekilde b0 ve b1 değerleri hesaplanır.
 • Rkare (association of dependence) –>1 e yakınlaşmaası beklenir.
 • X: sıcaklık Y: dondurma tüketimi olsun. Dondurma tüketimi artışı ve sıcaklık arasındaki ilişki için Rkare =0.8 ise  Dondurma tüketiminin %80’ini sıcaklık ile açıklayabiliriz deriz.
 • Farklı bağımsız değişkenler ekleyerek multivariate regression yapılabilir. (Sıcaklık, ekonomik durum. vb.. dondurma tüketimi arasındaki ilişki)
 • NEDEN – SONUÇ ilişkisi belirlemez.

VERİ BİLİMİNDE NEDEN – SONUÇ İlişkisi 

Neden-Sonuç ilişkisi 2. sınıftan beri türkçe derslerinde gördüğümüz bir konu.

Yoğun kar yağışı yüzünden yolda kaldık. Gitmedim çünkü beni çağırmadı. Dikkat etmediğim için sütü taşırdım.

Cümlelerindeki anahtar kelimeler sayesinde bunun neden sonuç cümlesi olduğunu görüyoruz. Veri biliminde ise bu kadar basit değil neden-sonuç ilişkisi belirlemek. Bir şeyin bir şeye sebep olduğunu söylemek için bunların birbiri ile olan ilişkisinden emin olmamız gerekir. “A, B’ye neden oldu” denildiği zaman A ile B arasında bir dizi etkileşim olması gerekir ve bu etkileşimlerin tamamen tanımlanması gerekir. Örneğin, günümüzde küresel ısınmanın arttığını biliyoruz fakat buna nelerin sebep olduğunu tam olarak bilmiyoruz, Karbondiyoksit oranının artımıyla pozitif bir ilişkisi olduğunu biliyoruz mesela.

Son söz: Korelasyon, kovaryans ve regresyon bize yanlızca ilişkileri tanımlamak için yardımcı olan tekniklerdir, direk neden -sonuç ilişkisi tanımlamaz.

 

10,578 total views, 2 views today